#blauertactical

S.P.E.A.R. SYSTEM™ by Blauer Tactical Systems, Inc. (USA)

Systemet heter S.P.E.A.R. namnet är en akronym för Spontaneous-Protection-Enabeling -Accelerated-Pespons som vi närmast översätter till spontant skydd möjliggör snabbare respons. PDR är den civila varianten av utbildningen (Personal-Defense-Readiness) som i grunden inte skjiljer sig nämnvärt från de Polisiära och Militära utbildningarna. Vi arbetar med principer och förhållningssätt som helt baseras på vår nedärvda fysiologi, psykologi och fysik. Vidare är nödvärnsmetodiken kopplad till djupa studier av hur verkliga angrepp och våldssituationer ser ut. Vi brukar säga att ”det är inte vad du tror, utan vad du ser” man behöver träna inför,  studerar övervaknings filmer från verkliga angrepp ser man något helt annat än vad man ser på traditionella självförsvarsdemos på Youtube. Övar du aldrig i obalans fysiskt och psykiskt har du troligtvis svårt att hantera en liknande situation i verkligheten. Du kan bli  "riktigt bra på fel saker".

Grundaren och upphovsmannen Tony Blauer påbörjade sitt arbete för mer än 40 år sedan efter att ha insett att våra nedärvda försvarsmekanismer alltid genskjuter intränade tekniker. Det tar tid för hjärnan att mobilisera komplexa finmotoriska rörelsemönster kopplade till snabba överraskade våldssituationer i scenarier som man inte kan förutse eller har tränat för. Tony Blauer utvecklade en nödvärnsmetodik som helt baseras på just våra spontana skyddsreflexer som också kan användas som en logisk och funktionell ”brygga” till inlärda tekniker. Ungefär som en airbag i en bil.    

S.P.E.A.R PDR är en evidensbaserad metodik som utgår ifrån vårt autonoma nervsystem satt i funktionell relation till vårt somatiska nervsystemet, dvs reaktioner vi inte styr över vs det vi kan bestämma över och kontrollera. I kombination med "Hicks Law" och studier av möjliga primära initiala angreppssätt (P.I.A) är S.P.E.A.R PDR unikt i sitt slag. 

Pedagogiskt arbetar vi individuellt och i grupp, där vi strävar mot att ge individen och gruppen möjligheter att öka sin självkännedom med fokus på sina förmågor, men även en förhöjd medvetenhet om eventuella begränsningar. En viktig del i utbildningen omfattar hantering av rädslor och hur dom påverkar oss, samt hur vi med enkla medel kan lära oss hantera rädsla och känna ökad trygghet. Vi har en beprövad pedagogisk struktur där vi arbetar oss igenom block som vi succesivt sätter samman under utbildningen. Vår utbildningsmetodik möjliggör en förbättring av uppfattningsförmågan vilket förkortar reaktionstiden och minskar riskerna för skador och att ”frysa” i svåra situationer.  Det är du och ingen annan som har ansvaret för din egen säkerhet och trygghet, vi ger dig verktygen och möjligheterna. 

"We 'HACKED' the self-defense process by integrating a DNA level survival response with modern principles of physiology, physics and psychology" 

                                                                                                                                                                          - Coach Tony Blauer